logo

De Belgisch Quinoa

Productie handvest Quinobel

Versie: 14/3/18

Tussen

Gilbel bvba, initiatiefnemer van de productieketen conventionele quinoa QUINOBEL in België

En

De producent, landbouwer of eigenaar (hierna Landbouwer genoemd) die zijn landbouwgrond benut voor de productie van quinoa. Landbouwer die een positieve impact wil hebben op het milieu met de teelt van quinoa van het merk Quinobel en wiens gegevens zijn:

Voornaam en NAAM ……………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Producent nummer: ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Door deze overeenkomst verbindt Gilbel zich ertoe:

 

 1. Gedurende het hele seizoen advies te verlenen aan de landbouwers via een landbouwingenieur (elke maand ongeveer).

 

 1. De quinoaproductie te bevorderen door een overwaardering van netto 0,2 €/kg quinoa bij de oogst ten opzichte van de contractuele prijzen;

 

 1. De in dit handvest vermelde alternatieve productiewijze te promoten bij zijn klanten;

 

 1. Aan de landbouwers variëteiten aanbieden die voortkomen uit de selectie onder de quinoasoorten, dit wil zeggen niet-GGO variëteiten;

 

 1. Een beheersysteem van dit handvest in te voeren in overleg met de landbouwers om synergie tussen beide partijen te realiseren. Dit overleg vindt jaarlijks plaats op de vergadering in november en tijdens een jaarlijks bezoek van het veld in juli.

 

Bovengenoemde Landbouwer verbindt er zich toe

 

 1. Hoofdzakelijk organische mest te gebruiken met, per mineraal, een jaarlijks maximum van 50 kg, per hectare, zuivere minerale mest;

 

 1. Voorrang te geven aan mechanische onkruidverdelgers;

 

 1. Geen thermische onkruidbestrijding toepassen;

 

 1. Een teeltsysteem te ontwikkelen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van onkruidverdelgers, insectenverdelgers en breedspectrum schimmelwerende middelen;

Er wordt een lijst opgesteld van producten waarvan het gebruik toegestaan is. Voor het seizoen 2018 mag voor de quinoateelt geen enkel fytofarmaceutisch product worden gebruikt een week voor, tijdens en aan aan het einde van de teelt op het veld.

 1.  50€/ha quinoa voor te behouden voor de Stichting “De LandGenoten” (https://delandgenoten.be/ ) het overeenstemmende jaar van inbreng.

 

 1. Op zijn boerderij een netwerk te ontwikkelen van plaatsen die geschikt zijn voor wilde fauna en flora door milieumaatregelen voor de landbouw of gelijksoortige maatregelen. De inrichting van dit netwerk moet maximaal drie jaar na de ondertekening van het eerste productiecontract van quinoa aanvangen en minimaal gedurende 5 jaar beschikbaar zijn.

 

De punten van dit handvest worden eenmaal per jaar op een onafhankelijke manier gecontroleerd door een extern organisme (Quality Partner).

 

Plaats en datum: ……………………………………………………………………

 

HANDTEKENINGEN

 

De Beheerder & De Producent

Top