logo

The Belgian Quinoa

Productie handvest Quinobel

Versie: 03/02/2020

Tussen

Gilbel bvba, initiatiefnemer van de productieketen conventionele quinoa QUINOBEL

  

En

De producent of landbouwer of eigenaar (hierna Landbouwer genoemd) die zijn landbouwgrond benut voor de productie van quinoa.

Voornaam en NAAM ……………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Producent nummer: ……………………………………………………………………………………………………………….

Door deze overeenkomst verbindt Gilbel zich ertoe:

 1. Gedurende het hele seizoen advies te verlenen aan de landbouwers via een landbouwingenieur (elke maand ongeveer in verband met de landbouwer ervaring) ;
 2. De quinoaproductie te bevorderen door een overwaardering van netto 0,2 €/kg quinoa bij de oogst ten opzichte van de contractuele prijzen ;
 3. De in dit handvest vermelde alternatieve productiewijze te promoten bij zijn klanten ;
 4. De meeste duurzaam manieer voor vervoer van oogsten tot verkoop producten werken ;
 5. Aan de landbouwers variëteiten aanbieden die voortkomen uit de selectie onder de quinoa soorten, dit wil zeggen geen-GGO rassen ;
 6. Een beheersysteem van dit handvest in te voeren in overleg met de landbouwers om synergie tussen beide partijen te realiseren.

Bovengenoemde Landbouwer verbindt er zich toe

 1. Hoofdzakelijk organische mest te gebruiken met, per mineraal, een jaarlijks maximum van 50 kg, per hectare, zuivere minerale mest;
 2. Voorrang te geven aan mechanische onkruidverdelgers ten opzichte van andere (chemische) methoden;
 3. Geen thermische onkruidbestrijding toepassen;
 4. Een teeltsysteem te ontwikkelen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van onkruidverdelgers, insectenverdelgers en breedspectrum schimmelwerende middelen;
 5.  50€/ha quinoa voor te behouden voor de Stichting “De LandGenoten” (https://delandgenoten.be/ ) het overeenstemmende jaar van inbreng. Aangezien een aandeel € 250/stuk kost, verwerft de Landbouwer een aandeel telkens als het bedrag van € 250 is bereikt, waarbij rekening wordt gehouden met de voorgaande jaren, indien nodig.
 6. Op zijn boerderij een netwerk te ontwikkelen van plaatsen die geschikt zijn voor wilde fauna en flora door milieumaatregelen voor de landbouw of gelijksoortige maatregelen. De inrichting van dit netwerk moet maximaal drie jaar na de ondertekening van het eerste productiecontract van quinoa aanvangen en minimaal gedurende 5 jaar beschikbaar zijn. Informatie en voorbeelden:

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieuverbintenissen

De punten van dit handvest worden eenmaal per jaar op een onafhankelijke manier gecontroleerd door een extern organisme (Quality Partner https://www.quality-partner.be/nl/).

Plaats en datum: ……………………………………………………………………

HANDTEKENINGEN

De Beheerder                                                                         De Producent

Top